-

کارگاه آموزشی مدرسه‌پژوهی ـ مدیران و معاونان مدارس ناحیه ۱ ری

به درخواست مدیریت آموزش و پرورش ناحیه‌ی ۱ ری، کارگاه آموزشی مدرسه‌پژوهی به مدت ۴ روز برای دو گروه از مدیران و معاونان مدارس این ناحیه برگزار شد.