-

همایش اولیاء و مربیان ـ مجتمع آموزشی معصومه، منطقه ۲ تهران

به دعوت مدیریت مجتمع آموزشی حضرت معصومه برای سخن‌رانی در همایش اولیا و مربیان، مهارت‌های روان‌شناختی و رفتاری پیرامون بهبود رابطه‌ی فرزندان با خانواده برای شرکت‌کننده‌گان مطرح و ارائه شد.
هم‌چنین در پایان این همایش به پرسش شماری از شرکت‌کننده‌گان پاسخ داده شد.
نظرات