-

همایش آموزش خانواده ـ دبیرستان اسرا، قزوین

در راستای قرارداد همکاری برای ارائه‌ی راه‌کارهای مدیریت و مشاوره‌ی آموزشی به دبیرستان دخترانه‌ی اسرا در شهر قزوین، نخستین همایش آموزش خانواده با حضور مادران و پدران فراخوانده شده، برگزار شد و بنا بر رویه‌ی همیشه‌گی به پرسش‌های آنان نیز پاسخ داده شد.