-

همایش آموزش خانواده ـ مجتمع آموزشی سرای دانش

به درخواست مدیریت مجتمع آموزشی سرای دانش ـ منطقه ۵ تهران، همایش آموزش خانواده برگزار شد.