-

موفقیت مدارس در دنیای واقعی

موفقیت در دنیای واقعی ،استفاده توأم با همکاری از دانش است. در دنیای واقعی نتیجه‌ی​ کار کیفی پول بیش‌تر است و نتیجه‌ی​ کار بی‌کیفیت بیکارشدن است. آیا مدارس کار کیفی می کنند؟
کیفیت مستلزم این است که بهترین کاری که می توانید بکنید را انجام بدهید و وقت و تلاش بیشتری می طلبد.
تلاش یا هوش؟ شما طرفدار کدامید؟