پست‌ها

-

کارگاه آموزشی تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه ـ مجتمع آموزشی جاوید

دوره‌ی آموزشی یادگیری پروژه‌محور در منطقه ۲ تهران

کارگاه آموزشی یادگیری پروژه‌محور ـ آموزگاران ابتدایی منطقه ۲ تهران

کارگاه آموزشی رویکردهای آموزش خلاقیت‌محور در پیش‌دبستانی ـ مربیان پیش‌دبستانی مسجد سلیمان

کارگاه آموزشی درس‌پژوهی ـ دبیرستان یاس نبی، منطقه ۶ تهران

کارگاه آموزشی "خلاقیت" ـ دبیرستان اسرا، قزوین

کارگاه آموزشی خلاقیت ـ مدیران دبیرستان‌های دوره‌ی دوم دزفول

کارگاه آموزشی طراحی تکالیف درسی هدفمند، مدارس منطقه ۲ تهران

کارگاه آموزشی خلاقیت، مدیران و معاونان دبیرستان‌های آبادان

کارگاه آموزشی مدیریت بهبود کیفیت، مدیران مدارس (۳ مقطع) خوزستان

کارگاه آموزشی مدرسه‌پژوهی، مدیران مدارس آبادان (۳ مقطع)

کارگاه آموزشی مدیریت اثربخش در مدرسه ـ کارشناسان آموزش استثنایی استان‌ها‏

کارگاه آموزشی مدرسه‌پژوهی، مدیران مراکز آموزشی استثنایی ایران

دوره‌ی آموزشی متا، مجتمع آموزشی امید آینده

کارگاه آموزشی خلاقیت ـ مجتمع آموزشی غیوری

کارگاه آموزشی مدرسه‌پژوهی ـ مدیران و معاونان مدارس ناحیه ۱ ری

دوره‌ی متا ـ مجتمع آموزشی معصومه، منطقه ۲ تهران

کارگاه آموزشی ایجاد تکالیف آموزشی با پاورپوینت ـ آموزشگاه شهدای رسانه

کارگاه آموزشی مهارت‌های ارتباط مؤثر ـ پرسنل درمان‌گاه ساج

کارگاه آموزشی اقدام‌پژوهی ـ مجتمع آموزشی جاوید